ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ

 

ΠΡΟΣ :                                                                               ΜΥ…………………………

                                                                                                του ………….. (ΑΜ: ……….)

ΚΟΙΝ.:       ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ                                                   Μονάδα…………………..

                                                                             Ημερ………………………

 

 

ΘΕΜΑ :     Δαπάνες Οδοιπορικών Εξόδων

(Εξόφληση Δαπανών Μετακίνησης – Διανυκτέρευσης)

 

 

ΣΧΕΤ. :     α.      Φ.845/5919/Σ.1511/24-12-18/ΔΑΥ/Γ3/1

                   β.      Φ.890/3270/Σ.619/19-03-19/ΓΕΑ/Δ6/2

 

            1.         Σε συνέχεια της (β) σχετικής διαταγής και ειδικότερα της παρ. 1.α αυτής όπου στο αναγραφόμενο κείμενο με έντονα γράμματα εντελλόμαστε όπως “… η δαπάνη διανυκτέρευσης ανεξαρτήτως ποσού θα εξοφλείται αποκλειστικώς με τη χρήση τραπεζικών – ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής … ” σας αναφέρω ότι αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 69 του Ν.4446/16) όπως άλλωστε ορθώς προσδιορίζεται στην παρ. 2 του (α) σχετικού και αφορά σε ποσά πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω.

 

            2.         Μετά από τα παραπάνω σας αναφέρω ότι δεν είμαι υποχρεωμένος:

 

α.  Να εξοφλώ με χρήση τραπεζικών – ηλεκτρονικών μέσων, ποσά μικρότερα των πεντακοσίων (500) ευρώ,

β.  Να διατηρώ χρηματικό απόθεμα σε τραπεζικό μου λογαριασμό, ικανό για να καλύψει τα απαιτούμενα έξοδα των οδοιπορικών που πραγματοποιώ για Υπηρεσιακούς λόγους.

γ.  Να κοινοποιώ τις κινήσεις του τραπεζικού μου λογαριασμού σε τρίτους.

δ.  Να χρεώνομαι στον τραπεζικό λογαριασμό μου κινήσεις που αφορούν σε Υπηρεσιακές δαπάνες.

 

            3.         Παρακαλώ για εφαρμογή, κατά κρίση σας, της παρ. 5 της (β) σχετικής διαταγής.